Ułatwienia dostępu

Instytut Ekonomii

System Zapewniania Jakości Kształcenia

System Zapewniania Jakości Kształcenia

Założenia i cele Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia  w Instytucie Ekonomii

Systematyczna i kompleksowa ocena realizacji zakładanych efektów uczenia się,  doskonalenie jakości kształcenia i budowanie wysokiej kultury kształcenia należą do priorytetowych zadań realizowanych przez władze Instytutu Ekonomii.  

Wysoka jakość i kultura kształcenia jest współtworzona przez wszystkich członków społeczności Instytutu Ekonomii. Odpowiedzialność za przebieg i rezultaty procesu kształcenia wynika z tradycji Uczelni i stanowi ważny aspekt strategii Uniwersytetu Ekonomicznego Krakowie.

W latach 2012-2019 zadania związane z doskonaleniem jakości kształcenia były realizowane zgodnie z Uczelnianym Systemem Jakości Kształcenia (USZJK), którego organizacja obejmowała Wydziałowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia (WZJK) Komisję Rektorską ds. Jakości Kształcenia, powołane na podstawie Uchwały Senatu UEK nr 22/2012. Funkcjonujący na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Zespół ds. Jakości Kształcenia (WZJK) analizował, koordynował, inicjował i oceniał działania podejmowane na rzecz doskonalenia jakości kształcenia.

Metodami wykorzystywanymi w ramach działalności Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia są głównie ankietowe badania opinii studentów na temat zajęć dydaktycznych, hospitacje zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich, badania opinii nauczycieli akademickich dotyczących osiągania zakładanych efektów kształcenia, jak również inne sposoby umożliwiające dokonywanie systematycznej i kompleksowej oceny realizowanych efektów oraz procesu kształcenia, mające na celu doskonalenie jakości kształcenia i budowanie kultury jakości. Od 1 października 2019 r. zadania te były realizowane przez Zespół ds. Jakości Kształcenia funkcjonujący w Instytucie Ekonomii.   

Mając na uwadze nieustanne doskonalenie rozwiązań systemowych w zakresie zapewniania jakości kształcenia w październiku 2021 r. został wprowadzony Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK) działający w oparciu o: Uczelnianą Radę Doskonałości Dydaktycznej (jako Komisję Rektorską), instytutowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia i Zespoły ds. Jakości Kształcenia w pozostałych jednostkach organizacyjnych UEK realizujących proces dydaktyczny na studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich (Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.67.2021 z dn. 11. października 2021 r.).  

W realizacji obecnych zadań wykorzystuje się wieloletnie doświadczenia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w zakresie dbałości o wysoką jakość kształcenia. Sięgają one początku lat 90. XX w., kiedy to po raz pierwszy podjęto badania ankietowe opinii studentów na temat jakości kształcenia. W kolejnych latach  działania te były kontynuowane i podlegały ciągłej ewaluacji. Od połowy lat 90. wsparciem dla podnoszenia jakości kształcenia były także warsztaty dydaktyczne, organizowane przez Stowarzyszenie Adiunktów i Wykładowców, poświęcone aktualnym problemom, nurtującym nauczycieli akademickich (m.in. regulacjom prawnym w szkolnictwie wyższym, etyce w szkolnictwie wyższym, ujednoliceniu wymagań i kryteriów oceny studenta, jak również jakości kształcenia). W zakresie podnoszenia jakości kształcenia i doskonalenia kompetencji dydaktycznych, istotną rolę odgrywają również projekty i działania podejmowane przez Studium Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej (do 2015 r. funkcjonujące jako Studium Doskonalenia Dydaktycznego), szczególnie poprzez wskazanie możliwości stosowania nowoczesnych metod nauczania, technik oraz środków dydaktycznych. Drugą wewnętrzną instytucją wspierającą nauczycieli akademickich w projektowaniu kursów zdalnych i wykorzystywaniu nowoczesnych technologii w procesie kształcenia, w tym platformy e-learningowej Moodle, jest Zespół ds. e-Learningu funkcjonujący w ramach Centrum Jakości Kształcenia.

Tworząc system i podejmując działania na rzecz zapewnienia i  doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, w 2008 roku powołano pełnomocnika ds. jakości kształcenia oraz biuro pełnomocnika ds. jakości kształcenia. Obecnie biuro zostało zastąpione przez Zespół ds. Monitorowania i Analiz Jakości Kształcenia (działający w strukturze wspomnianego już Centrum Jakości Kształcenia). Zespół organizuje, koordynuje i nadzoruje wszelkie działania zmierzające do zapewnienia oraz doskonalenia jakości kształcenia w Uczelni.

Instytutowy Zespół ds. Jakości Kształcenia  

Instytutowy Zespół ds. Jakości Kształcenia realizuje zadania zgodnie z wytycznymi Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.

Funkcjonujący Zespół ds. Jakości Kształcenia został powołany na posiedzeniu Rady Instytutu na wniosek Dyrektora Instytutu Ekonomii w 2019 r. na okres jednego roku akademickiego po zmianie struktury organizacyjnej Uczelni i następnie w październiku 2020 r. w związku z rozpoczęciem kadencji przez nowe Władze Instytutu. W jego skład weszli przedstawiciele nauczycieli akademickich, reprezentujący kierunki studiów prowadzone w Instytucie Ekonomii oraz przedstawiciel studentów delegowany przez Parlament Studencki.

Zadania i organizacja pracy Instytutowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

Do zadań Instytutowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia należy:

 • kształtowanie postaw projakościowych wśród pracowników Instytutu Ekonomii i budowanie wysokiej kultury pracy,
 • monitorowanie procesu kształcenia w Instytucie Ekonomii,
 • identyfikowanie nieprawidłowości w realizacji procesu kształcenia w Instytucie,
 • rekomendowanie rozwiązań w zakresie wykrytych nieprawidłowości,
 • rekomendowanie udoskonaleń w zakresie jakości kształcenia w Instytucie Ekonomii,
 • sporządzanie i przedstawianie do dnia 30 listopada Pełnomocnikowi Rektora ds. Jakości Kształcenia oraz Dyrektorowi Instytutu raportu z działania systemu zapewniania jakości kształcenia w Instytucie Ekonomii w poprzednim roku akademickim.

W ramach Zespołu wyodrębnione zostały trzy podzespoły:

 • podzespół ds. programów kształcenia,
 • podzespół ds. metod sprawdzania efektów kształcenia, kwalifikacji nauczycieli i jakości zajęć,
 • podzespół ds. uwarunkowań jakości kształcenia.

Funkcjonowanie podzespołów określają procedury odnoszące się do poszczególnych obszarów systemu zapewniania jakości (Procedury monitorowania i doskonalenia programów kształcenia).

 

Rok akademicki 2012/13 WEiSM

 • Opracowano Zasady hospitacji zajęć dydaktycznych mających na celu monitorowanie i doskonalenie jakości kształcenia. Zasady te zostały przyjęte przez władze dziekańskie jako obowiązujące na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Obejmują one 19 pozycji regulujących procedurę i wykonanie hospitacji.   Przyjęto, że hospitacje będą miały charakter diagnostyczno-oceniający proces  kształcenia i  doradczo-doskonalący pracę nauczyciela akademickiego na Wydziale.
 • Opracowano Kartę hospitacji zajęć dydaktycznych jako załącznik do Zasad hospitacji i narzędzie ich realizacji. Przygotowano cztery wersje karty uwzględniające zróżnicowane potrzeby przebiegu procesu hospitacji. Wersja tabelaryczna skrócona została przyjęta przez władze dziekańskie jako obowiązująca na wszystkich kierunkach realizowanych na Wydziale. Zawiera ona m.in. kryteria analizy dotyczące istotnych elementów procesu kształcenia oraz wskazania w zakresie szczegółowych aspektów obserwacji zajęć mogących służyć doskonaleniu umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich Wydziału.
 • Opracowano system procedur obejmujących zakres działań realizowanych w poszczególnych obszarach monitorowania programów kształcenia i zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale. Szczegółowo ujęty zakres czynności w poszczególnych procedurach umożliwić powinien dokonywanie oceny realizacji zakładanych efektów kształcenia. Opracowany system obejmuje: 1) procedurę monitorowania i doskonalenia programów kształcenia, 2) procedurę monitorowania metod sprawdzania osiąganych efektów kształcenia, 3) procedurę monitorowania kwalifikacji nauczycieli akademickich, 4) procedurę monitorowania jakości zajęć dydaktycznych, 5) procedurę monitorowania procesu zapobiegania zjawiskom patologicznym związanym z procesem kształcenia, 6) procedurę monitorowania polityki kadrowej i systemu wspierającego rozwój kadry naukowo-dydaktycznej, 7) procedurę monitorowania warunków kształcenia i organizacji studiów, 8) procedurę monitorowania poziomu naukowego Wydziału.
 • Wyodrębniono trzy podzespoły w ramach Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, którym powierzono zadania w określonych obszarach zgodnie z opracowanym systemem procedur jakościowych. Są to podzespół ds. programów kształcenia (procedura 1), podzespół ds. metod sprawdzania efektów, kwalifikacji nauczycieli i jakości zajęć (procedury 2,3,4), podzespół ds. uwarunkowań jakości kształcenia (procedury 5,6,7). Informacje pozyskiwane przez podzespoły dotyczą poszczególnych kierunków i form studiów. W analizie są one ujmowane zbiorczo przy uwzględnieniu specyficznych charakterystyk danego kierunku.
 • Przeprowadzono dwukrotnie badania opinii studentów dotyczące oceny zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału w ramach uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia. Do ewaluacji zajęć wykorzystano zarówno ankietę w formie papierowej, jak i elektronicznej. Badaniem objęto zajęcia prowadzone na wszystkich kierunkach i formach studiów prowadzonych na Wydziale.
 • Zorganizowano i przeprowadzono po raz kolejny kurs dla nowo zatrudnionych nauczycieli akademickich w ramach działalności Studium Doskonalenia Dydaktycznego. W celu doskonalenia jakości kształcenia i rozwijania umiejętności dydaktycznych przeprowadzono także hospitacje zajęć przykładowych nowo zatrudnionych pracowników naukowo-dydaktycznych. Omówienie hospitowanych zajęć udokumentowano protokołami pohospitacyjnymi wg zasad przyjętych w Studium.
 • Zorganizowano kolejne – XXII Warsztaty Dydaktyczne pt.: Uniwersytecki Kodeks Wartości w rozumieniu prawa, a także dobrych obyczajów akademickich w ramach działalności Stowarzyszenia Adiunktów i Wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W warsztatach wzięli udział zarówno pracownicy, jak i studenci poszczególnych kierunków studiów.
 • Opracowano projekt Wydziałowej Indywidualnej Ścieżki Ekonomicznej (WISE), mający na celu podnoszenie jakości kształcenia poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej dla grupy najlepszych studentów studiów stacjonarnych I stopnia na Wydziale. Projekt ukierunkowany jest na prowadzenie kształcenia w formie zindywidualizowanej i spersonalizowanej gwarantującej uzyskanie wysokich kwalifikacji dostosowanych do potrzeb rynku pracy. Prowadzenie studiów wymaga udziału tutorów-nauczycieli akademickich będących opiekunami i doradcami studentów w organizowaniu programu studiów.
 • Opracowano syntetyczną ocenę realizacji zakładanych efektów kształcenia na Wydziale EiSM. Ocena została przygotowana na podstawie sprawozdań nauczycieli akademickich Wydziału dotyczących osiągania zakładanych przedmiotowych efektów kształcenia w roku akademickim 2012/13. Zawierała ona informacje o działaniach w zakresie poprawy jakości kształcenia, sposobach dokumentowania osiąganych efektów kształcenia oraz wnioski służące dalszemu doskonaleniu.

 

Rok akademicki 2013/2014 WEiSM

 • Podjęcie, przy współpracy Katedry Psychologii i Dydaktyki oraz Studium Doskonalenia Dydaktycznego, działań mających na celu zmobilizowanie wybranych pracowników, którzy pomimo pewnego stażu pracy dydaktycznej i ukończonego kursu dydaktycznego dotychczas nie przedstawili przykładowych zajęć do hospitacji. Zrealizowane działania służyły doskonaleniu umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich Wydziału.
 • Upowszechnianie wykorzystania opracowanych w roku poprzednim narzędzi wykonywania hospitacji (Karty hospitacji zajęć dydaktycznych, Zasady hospitacji) w celu poprawy przebiegu procesu obserwacji poszczególnych aspektów zajęć. W ramach dobrych praktyk udostępniono wzory Kart hospitacji i Zasady hospitacji pozostałym Wydziałom UEK-u.
 • Zrealizowanie 66 godzin hospitacji zajęć dydaktycznych w ramach Studium Doskonalenia Dydaktycznego. Hospitacji poddano głównie zajęcia nowozatrudnionych w Uczelni  pracowników naukowo-dydaktycznych oraz tych, którzy dotychczas nie wypełnili obowiązku zaprezentowania zajęć przykładowych. Ponadto kierownicy niektórych Katedr przeprowadzili hospitacje zajęć wybranych pracowników, wobec których studenci zgłaszali istotne uwagi dotyczące ich warsztatu dydaktycznego. Wykonane hospitacje  miały charakter diagnostyczno-oceniający proces  kształcenia i  doradczo-doskonalący pracę hospitowanego.
 • Opracowanie propozycji zmodyfikowanej wersji ankiety ewaluacyjnej dotyczącej badania opinii studentów na temat jakości zajęć dydaktycznych. Prace nad przygotowaniem kompleksowego zestawu pytań ewaluujących poszczególne elementy procesu dydaktycznego wymagały czterech spotkań członków Zespołu WZJK, podczas których dyskutowano nad zgodnością danego pytania z określonym obszarem pracy dydaktycznej, jasnością i zrozumiałością pytań oraz formami przeprowadzania badań. Członkowie Zespołu WZJK wyrazili stanowisko, iż forma papierowa ankiety umożliwia pozyskanie bardziej rzetelnych opinii studentów. Przygotowana propozycja zweryfikowanej ankiety została wykorzystana na dalszych etapach postępowania konsultacyjno-decyzyjnego w Uczelni.
 • Nauczyciele akademiccy Wydziału poddani zostali badaniu opinii studentów na temat jakości prowadzonych przez nich zajęć dydaktycznych w ramach Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Do ewaluacji zajęć wykorzystano zarówno ankietę w formie papierowej, jak i elektronicznej. Badaniem objęto zajęcia prowadzone na wszystkich kierunkach i formach studiów prowadzonych na Wydziale.
 • Zorganizowanie i przeprowadzenie kolejnej edycji kursu dla nowo zatrudnionych nauczycieli akademickich w ramach działalności Studium Doskonalenia Dydaktycznego. Realizowane podczas kursu działania ukierunkowane są na doskonalenie jakości kształcenia i rozwijanie umiejętności dydaktycznych młodszych pracowników naukowo-dydaktycznych.
 • Przeprowadzenie naboru i uruchomienie Wydziałowej Indywidualnej Ścieżki Ekonomicznej (WISE) według regulaminu zaakceptowanego przez Radę Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Studia mają na celu podnoszenie jakości kształcenia poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej dla grupy najlepszych studentów studiów stacjonarnych I stopnia na Wydziale. Prowadzone są w formie zindywidualizowanej i spersonalizowanej gwarantującej uzyskanie wysokich kwalifikacji dostosowanych do potrzeb rynku pracy. Zwiększyła się liczba nauczycieli akademickich, którzy ukończyli kursy tutoringu umożliwiające prowadzenie zajęć w ramach WISE.
 • Przygotowanie na potrzeby Państwowej Komisji Akredytacyjnej obszernego zestawu materiałów dotyczących działań projakościowych realizowanych na kierunku MSG. Wykorzystano w tym celu, opracowane w roku poprzednim, procedury działań wykonywanych w poszczególnych obszarach monitorowania programów kształcenia i zapewnienia jakości kształcenia. Zebrany materiał umożliwił analizę   aktywności w tych obszarach oraz ocenę realizacji zakładanych efektów kształcenia na kierunku. W wyniku postępowania akredytacyjnego na kierunku MSG w zakresie jakości kształcenia przyznano  ocenę wyróżniającą.
 • Opracowanie syntetyczną ocenę realizacji zakładanych efektów kształcenia na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych w roku akademickim 2013/14. Ocena została przygotowana na podstawie sprawozdań nauczycieli akademickich Wydziału dotyczących osiągania zakładanych przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie realizowanych przedmiotów. Zawierała informacje o działaniach w zakresie zapewnienia jakości kształcenia, sposobach dokumentowania osiąganych efektów kształcenia oraz wnioski służące dalszemu doskonaleniu.
 • Monitorowanie i pozyskanie informacji w określonych obszarach zapewnienia jakości kształcenia przez podzespoły funkcjonujące w ramach Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, którym powierzono zadania w tych obszarach zgodnie z opracowanym systemem procedur jakościowych. Pozyskiwane przez podzespoły informacje dotyczyły poszczególnych kierunków i form studiów. W analizie zostały one ujęte zbiorczo przy uwzględnieniu specyficznych charakterystyk danego kierunku.
 • Nauczyciele akademiccy Wydziału uczestniczyli w organizowanych przez Centrum e-Learningu dwóch edycjach certyfikowanych kursów dotyczących wspomagania współpracy  ze studentami poprzez wykorzystanie e-learningu i platformy Moodle.

 

Rok akademicki 2014/2015 WEiSM

 • Opracowano nową formę karty doskonalenia przedmiotu, na podstawie której nauczyciele akademiccy Wydziału przekazują informacje o osiąganiu zakładanych przedmiotowych efektów kształcenia. Nowa karta posiada prostą formułę pozwalającą na samoocenę prowadzącego przedmiot w zakresie realizowanych efektów kształcenia, a także ocenę warunków kształcenia. Propozycja karty była konsultowana przez Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia i członków Komisji Rektorskiej ds. Jakości Kształcenia. Przyjęta formuła została wykorzystana i weryfikowana w analizowanym roku akademickim. Ewentualne uzyskane uwagi będą podstawą dalszej korekty dokumentu.
 • Opracowano i wdrożono znowelizowane zasady organizacji i prowadzenia Studium Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej (dotychczas Studium Doskonalenia Dydaktycznego). Studium jest wewnętrzną formą doskonalenia zawodowego w zakresie dydaktyki, zorganizowaną na Wydziale EiSM i przeznaczoną dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Celem prowadzenia Studium jest zapewnianie warunków do stałego podnoszenia jakości kształcenia – poprzez stosowne przygotowanie dydaktyczne nowozatrudnionych nauczycieli akademickich, a także umożliwienie im doskonalenia w tym zakresie w trakcie dalszej pracy akademickiej.
 • Podjęto działania mające na celu rozpoznanie rynku edukacyjnego i ewentualnego pozyskania partnerów w zakresie unowocześniania dydaktyki akademickiej. Na podstawie zrealizowanych spotkań i przeprowadzonych rozmów merytorycznych z przedstawicielami szkoleniowych instytucji zewnętrznych przeprowadzono dogłębną analizę możliwości zaplanowania i zaprojektowania działań szkoleniowo-warsztatowych podnoszących jakość kształcenia na Wydziale.
 • Uczestnictwo przedstawicieli nauczycieli akademickich Wydziału, w tym Zespołu ds. Jakości Kształcenia w 2-dniowych warsztatach dla kadry naukowo-dydaktycznej uczelni nt. „Jak nauczać studentów” zorganizowanych przez Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach przy współpracy z fińską firmą Capful Ltd, posiadającą wiodącą pozycję w dziedzinie edukacji i specjalizującą się w opracowywaniu strategii rozwoju na bazie autorskiej metodologii scenariuszy przyszłości. W ramach warsztatów upowszechniany jest model IdeAGORA-absolwenci kapitałem społecznym uczelni, ukierunkowany głównie na  realizowanie zasady kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą relację z uczelnią.
 • Zainicjowano współpracę z Collegium Wratislaviense, wiodącym ośrodkiem edukacji spersonalizowanej w Polsce, specjalizującym się w innowacyjnych metodach kształcenia,  i wykorzystywaniu profesjonalnych narzędzi, budujących doświadczenie współpracy ze studentami. Rezultatem podjętej współpracy jest opracowanie przez Collegium wstępnego, autorskiego 24 godzinnego programu szkoleniowego pt. Innowacyjny wykładowca   dla nauczycieli akademickich Wydziału.
 • Podjęto wstępne działania ukierunkowane na zbadanie możliwości i potrzeb zorganizowania warsztatów służących rozwojowi lub doskonaleniu kompetencji dydaktycznych, w tym z zakresu wykorzystywania nowoczesnych metod nauczania oraz posługiwania się nowoczesnymi technikami i środkami dydaktycznymi, w których – na zasadach dobrowolności – może uczestniczyć każdy nauczyciel akademicki Wydziału, zainteresowany rozwijaniem i doskonaleniem potencjału dydaktycznego.
 • Zainicjowanie praktyki realizowania przez kierowników katedr hospitacji zajęć podległych pracowników. W celu zapewnienia rzetelności przebiegu procesu obserwacji i analizy poszczególnych aspektów zajęć zalecano wykorzystanie narzędzi wykonywania hospitacji (Karty hospitacji zajęć dydaktycznych, Zasady hospitacji). Realizowane hospitacje miały charakter głównie doradczo-doskonalący pracę nauczyciela akademickiego na prowadzonych kierunkach oraz podnoszący efektywność zarządzania pracownikami katedr. Obszar ten  wymaga dalszych działań.
 • Zrealizowano 33 godziny hospitacji zajęć dydaktycznych w ramach Studium Doskonalenia Dydaktycznego (obecnie Studium Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej). Hospitacji poddano głównie zajęcia nowozatrudnionych w Uczelni pracowników naukowo-dydaktycznych oraz tych, którzy dotychczas nie wypełnili obowiązku zaprezentowania zajęć przykładowych.
 • Nauczyciele akademiccy Wydziału poddani zostali badaniu opinii studentów na temat jakości prowadzonych przez nich zajęć dydaktycznych w ramach Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Do ewaluacji zajęć wykorzystana została elektroniczna forma ankiety ewaluacyjnej. Badaniem objęto zajęcia prowadzone na wszystkich kierunkach i formach studiów prowadzonych na Wydziale.
 • Zorganizowanie i przeprowadzenie kolejnej edycji kursu doskonalenia zawodowego dla nowo zatrudnionych nauczycieli akademickich w ramach działalności Studium Doskonalenia Dydaktycznego. Realizowane podczas kursu działania ukierunkowane są na doskonalenie jakości kształcenia i rozwijanie umiejętności dydaktycznych młodszych pracowników naukowo-dydaktycznych.
 • Kontynuowanie działań w zakresie Wydziałowej Indywidualnej Ścieżki Edukacyjnej (WISE). Studia te mają na celu podnoszenie jakości kształcenia poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej dla grupy najlepszych studentów studiów stacjonarnych I stopnia na Wydziale. Prowadzone są w formie zindywidualizowanej i spersonalizowanej gwarantującej uzyskanie wysokich kwalifikacji dostosowanych do potrzeb rynku pracy.  W analizowanym okresie WISE ukończyło 15 absolwentów i równocześnie podjęło je kolejnych 15 studentów.
 • Opracowano syntetyczną ocenę realizacji zakładanych efektów kształcenia na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych w analizowanym roku akademickim. Ocena została przygotowana na podstawie sprawozdań nauczycieli akademickich Wydziału dotyczących osiągania zakładanych przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie realizowanych przedmiotów. Zawiera ona informacje dotyczące samooceny wykładowców i oceny warunków kształcenia oraz wnioski służące dalszemu doskonaleniu.
 • Monitorowano i pozyskiwano informacje w określonych obszarach zapewnienia jakości kształcenia przez podzespoły funkcjonujące w ramach Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, którym powierzono zadania w tych obszarach zgodnie z opracowanym systemem procedur jakościowych. Pozyskiwane przez podzespoły informacje dotyczyły poszczególnych kierunków i form studiów. W analizie zostały one ujęte zbiorczo przy uwzględnieniu specyficznych charakterystyk danego kierunku.
 • Uczestnictwo przedstawicieli Zespołu ds. Jakości Kształcenia w Europejskim Forum Prawa i Edukacji pt. Europejskie Trendy Edukacyjne w Warszawie, którego tematem przewodnim była walidacja efektów uczenia się uzyskanych poza systemem edukacji formalnej.

Rok akademicki 2015/2016 WEiSM

 • Na podstawie analizy informacji przekazanych przez nauczycieli akademickich Wydziału w kartach doskonalenia przedmiotu, podjęto działania mające  na celu ograniczenie, a w niektórych przypadkach likwidację problemów, na jakie oni napotykają  w zakresie realizowania efektów kształcenia oraz warunków  kształcenia; na większości kierunków zmniejszono liczbę studentów w grupach ćwiczeniowych. Na II stopniu kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna przeprowadzono ogólnodostępne zajęcia z podstaw  makroekonomii w celu pomocy studentom, którzy nie mieli  zajęć z ekonomii na I stopniu studiów.
 • Zmodernizowano i poszerzono działalność dotychczasowego Studium Doskonalenia Dydaktycznego, w miejsce którego w październiku 2015 roku na podstawie zarządzenia Rektora UEK nr 47/2015 powołano Studium Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej. Działalność Studium obejmuje zapewnienie warunków do stałego podnoszenia jakości kształcenia w Uczelni – poprzez stosowne przygotowanie dydaktyczne nowozatrudnionych nauczycieli akademickich, a także  poprzez organizowanie warsztatów służących rozwojowi lub doskonaleniu kompetencji dydaktycznych wszystkich zainteresowanych nauczycieli akademickich.
 • Studium Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej w ramach swojej działalności przy współpracy WZJK, zorganizowało  3-dniowe (24 godziny) szkolenie dydaktyczne pod tytułem  „Innowacyjny Wykładowca” dla nauczycieli akademickich Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Szkolenie odbyło się w okresie 5-20 marca 2016 r. Celem szkolenia był rozwój kompetencji innowacyjnego prowadzenia zajęć dydaktycznych, poprzez zastosowanie nowoczesnych narzędzi pracy, które są odpowiedzią na potrzeby współczesnego studenta. W szkoleniu uczestniczyło 60 osób i zostało ono przeprowadzone przez Collegium Wratislaviense z Wrocławia – wiodący ośrodek edukacji spersonalizowanej.
 • W analizowanym okresie członkowie WZJK uczestniczyli w następujących   warsztatach i  konferencjach dydaktycznych:

– warsztaty dla kadry naukowo-dydaktycznej na temat „Jak nauczać studentów”, które przeprowadzono przy wykorzystaniu doświadczeń z projektu pt. Model kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałe relacje z uczelnią: „ideAGORA- Absolwenci kapitałem społecznym Uczelni”, Collegium Mazovia-Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach;

– V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Akredytacja w szkolnictwie wyższym. Wyzwania – Kryteria – Dobre Praktyki.” Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, grudzień 2015 rok;

– III Akademickie Forum Jakości, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, styczeń 2015;

– II Międzynarodowa Konferencja ARS DOCENDI „Rozwijanie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich”. Konferencja została zorganizowana przez Centrum Doskonalenia Dydaktyki akademickiej w Uniwersytecie Jagiellońskim, wrzesień 2016 r.

 • W ramach Studium Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej zrealizowano 54 godziny hospitacji zajęć dydaktycznych. Hospitowane były głównie zajęcia nowozatrudnionych pracowników naukowo-dydaktycznych Uczelni, a także tych, którzy nie dopełnili wcześniej obowiązku  zaprezentowania zajęć przykładowych.
 • W Studium Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej przeprowadzono kolejną edycję   kursu doskonalenia zawodowego dla nowozatrudnionych nauczycieli akademickich. Celem kursu jest kształtowanie i rozwijanie umiejętności dydaktycznych młodszych pracowników naukowo-dydaktycznych.
 • Jak co roku, nauczyciele akademiccy w ramach Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, zostali poddani badaniu opinii studentów na temat prowadzonych przez nich zajęć dydaktycznych. Podobnie jak w ubiegłym roku akademickim, do ewaluacji zajęć wykorzystana została elektroniczna forma prowadzenia ankiety ewaluacyjnej i objęto nią zajęcia prowadzone na wszystkich kierunkach oraz formach studiów na Wydziale.
 • Kontynuowano działania w zakresie Wydziałowej Indywidualnej Ścieżki Edukacyjnej (WISE). Mają one na celu podnoszenie jakości kształcenia na drodze poszerzenia oferty dla grupy najlepszych studentów studiów stacjonarnych I stopnia na Wydziale. W analizowanym okresie WISE ukończyło 15 absolwentów i równocześnie podjęło je kolejnych 15 studentów. Podjęto również działania na rzecz prowadzenia ścieżki WISE na studiach stacjonarnych II stopnia.
 • Opracowano syntetyczną ocenę realizacji zakładanych efektów kształcenia na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych w badanym roku akademickim. Ocena została przygotowana na podstawie sprawozdań nauczycieli akademickich Wydziału dotyczących osiągania zakładanych przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie realizowanych przedmiotów. Zawiera ona informacje dotyczące samooceny wykładowców i oceny warunków kształcenia oraz wnioski służące dalszemu doskonaleniu.
 • Podobnie jak w ubiegłym roku akademickim, monitorowano oraz pozyskiwano informacje dotyczące określonych obszarów zapewnienia jakości kształcenia przez podzespoły stworzone w ramach Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia. W analizie są one ujmowane zbiorczo.

Rok akademicki 2016/2017 WEiSM

 • Na podstawie analizy informacji przekazywanych przez nauczycieli akademickich Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych podjęto działania ograniczające lub likwidujące problemy w zakresie realizowania procesu kształcenia i poprawy jego warunków, monitorowano także dobre praktyki w zakresie doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale.
 • Na podstawie monitorowania kierunków rozwoju programów kształcenia w języku angielskim dostrzeżono potrzebę poszerzenia programu kursu dla nowozatrudnionych pracowników o metodykę kształcenia w języku angielskim. Z inicjatywą tą wystąpiło Studium Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej (SDDA) i wprowadzona zmiana została zaakceptowana przez Radę Programową tej Jednostki.
 • W ramach poszerzenia swojej wiedzy i doskonalenia kompetencji oraz umiejętności Przewodnicząca WZJK wraz z Członkami WZJK oraz z pracownikami Studium Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej brali udział w następujących warsztatach i konferencjach dydaktycznych:

– II Międzynarodowej Konferencji ARS DOCENDI „Rozwijanie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich”- zorganizowanej przez Centrum Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego – wrzesień 2016;

– III Kongresie Rozwoju Edukacji – udział w tej imprezie przedstawiciele z następujących uczelni: Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Szkoły Głównej Handlowej. Kongres ten odbył się w Warszawie w listopadzie 2016 r. pod przewodnictwem Fundacji Promocji i Akredytacji kierunków ekonomicznych;

– Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej nt. „Akredytacja i zapewnienie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym. Zmiany, wyzwania, doświadczenia”. Konferencja odbyła się w Uczelni Łazarskiego w Warszawie w grudniu 2016 r. pod patronatem Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Akademii Fundacji Praktycznej „Meritum”.

– I Sympozjum Dydaktycznym „Reforma szkolnictwa wyższego w Polsce a jakość kształcenia”, które odbyło się w Krakowie w Uniwersytecie Ekonomicznym kwietniu 2017 r.

 • W ramach pracy Studium Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej w minionym roku akademickim zrealizowano 30 godzin hospitacji zajęć dydaktycznych, które przeprowadzono głównie u nowozatrudnionych pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu (9 pracowników). Objęto również nimi tych pracowników, którzy wcześniej nie dopełnili obowiązku przeprowadzenia zajęć przykładowych. Dodatkowo hospitacje zajęć były prowadzone przeprowadzane przez Kierowników Katedr. Objęto nimi wybranych pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych (36 nauczycieli akademickich).
 • Studium Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej przeprowadziło jak co roku, kolejną edycję kursu doskonalenia zawodowego dla nowozatrudnionych nauczycieli akademickich. Celem kursu jest wypracowywanie i rozwijanie umiejętności dydaktycznych u młodych pracowników naukowo-dydaktycznych.
 • Podobnie jak ubiegłych latach akademickich, w badanym roku akademickim nauczyciele Uniwersytetu Ekonomicznego w ramach Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, zostali poddani badaniu opinii studentów na temat prowadzonych zajęć dydaktycznych. Ewaluacja przeprowadzona była droga elektroniczną i objęto nią wszystkie zajęcia prowadzone na Wydziale.
 • Na WEiSM w ramach podnoszenia jakości, opartej o zindywidualizowane kształcenie, rozszerzono ofertę Wydziałowej Indywidualnej Ścieżki Edukacyjnej (WISE) dla najlepszych studentów II stopnia studiów stacjonarnych. Kolejni nauczyciele akademiccy uczęszczali i ukończyli kurs, umożliwiający pracę ze studentami w tym projekcie. W badanym roku ukończyło ten projekt 15 studentów I stopnia i po raz pierwszy 8 studentów II stopnia.
 • Opracowano syntetyczną ocenę realizacji zakładanych efektów kształcenia na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych w badanym roku akademickim. Ocena została przygotowana na podstawie sprawozdań nauczycieli akademickich Wydziału dotyczących osiągania zakładanych przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie realizowanych przedmiotów. Zawiera ona informacje dotyczące samooceny wykładowców i oceny warunków kształcenia oraz wnioski służące dalszemu doskonaleniu.
 • Podobnie jak w ubiegłym roku akademickim, monitorowano oraz pozyskiwano informacje dotyczące określonych obszarów zapewnienia jakości kształcenia przez podzespoły stworzone w ramach Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia. W analizie są one ujmowane zbiorczo.

Rok akademicki 2017/2018 WEiSM

 • Na podstawie analizy informacji przekazywanych przez nauczycieli akademickich Wydziału w kartach doskonalenia przedmiotu w roku akademickim 2017/2018, podjęto działania, których celem było ograniczenie, jak również w niektórych przypadkach likwidacja problemów, na jakie oni napotykali w zakresie realizowania efektów oraz warunków kształcenia: wzorem lat ubiegłych kontynuowano zmniejszanie liczby studentów w grupach ćwiczeniowych na większości kierunków i specjalności prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (WEiSM), zwiększano liczbę godzin z wiodących przedmiotów, likwidowano występujące powtórzenia treści programowych.
 • Przeprowadzono hospitacje zajęć wybranych nauczycieli akademickich przez Kierowników Katedr (36 nauczycieli akademickich) i przykładowych zajęć dydaktycznych dla nowo zatrudnionych pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu.’
 • Nowo zatrudnieni pracownicy naukowo-dydaktyczni WEiSM wzięli udział w kolejnej edycji kursu doskonalenia zawodowego przygotowanego i zrealizowanego przez Studium Doskonalenia Dydaktyki Akademickim. Jego celem jest wypracowanie i rozwijanie umiejętności dydaktycznych u młodych nauczycieli akademickich.
 • Podobnie jak ubiegłych latach, tak również w badanym roku akademickim nauczyciele Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, zostali poddani badaniu opinii studentów na temat prowadzonych zajęć dydaktycznych. Ewaluacja przeprowadzona była drogą elektroniczną i objęto nią wszystkie zajęcia prowadzone na Wydziale.
 • Na WEiSM w ramach podnoszenia jakości, opartej o zindywidualizowane kształcenie, kontynuowano ofertę Wydziałowej Indywidualnej Ścieżki Edukacyjnej (WISE) dla najlepszych studentów I i II stopnia studiów stacjonarnych. Kolejni nauczyciele akademiccy uczęszczali i ukończyli kurs, umożliwiający pracę ze studentami w tym projekcie.
 • Mając na względzie podnoszenie jakości prowadzonych zajęć 26 nauczycieli akademickich z WEISM rozpoczęło i kontynuuje udział w projekcie dydaktycznym UEK HUB. Uniwersytecki hub dydaktyczny.
 • W ramach podejmowanych działań projakościowych WZdsJK opracowało projekt formularza recenzji pracy dyplomowej, który został przekazany do Biura Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia.
 • Podobnie jak w ubiegłym roku akademickim, monitorowano oraz pozyskiwano informacje dotyczące określonych obszarów zapewnienia jakości kształcenia przez podzespoły stworzone w ramach Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia. W analizie są one ujmowane zbiorczo za rok akademicki 2017/2018.

Rok akademicki 2018/2019 WEiSM

 • W roku akademickim 2018/2019 kontynuowano działania mogące oddziaływać na doskonalenie jakości kształcenia. Na podstawie analizy informacji przekazywanych przez nauczycieli akademickich Wydziału w kartach doskonalenia przedmiotu dążono do ograniczenia lub likwidacji problemów, na jakie oni napotykali w zakresie realizowania efektów oraz warunków kształcenia: wzorem lat ubiegłych kontynuowano zmniejszanie liczby studentów w grupach ćwiczeniowych na większości kierunków i specjalności prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (WEiSM), zwiększano liczbę godzin z wiodących przedmiotów, likwidowano występujące powtórzenia treści programowych.
 • Przygotowując się do zmienionych uregulowań prawnych wynikających z wejścia w życie Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz konieczności przystosowania do nich programów studiów, opiekunowie kierunków prowadzonych na WEiSM, jak i pozostali zainteresowani pracownicy wzięli udział w seminarium nt.: Zasady dostosowania planów studiów do PRK”, umożlwiającym zapoznanie się z głównymi wprowadzonymi zmianami. W oparciu o zdobytą wiedzę na wszystkich kierunkach prowadzonych na WEiSM opracowano efekty uczenia się dostosowując je do PRK.
 • Przy opracowaniu kart przedmiotów Prodziekan Wydziału ds. Dydaktyki i wskazany przez Niego pracownik zwracali szczególną uwagę na poprawne dostosowanie zamieszczonych celów i efektów uczenia się oraz właściwe opracowanie pozostałych elementów sylabusa, zgodnych z uregulowaniami wewnętrznymi UEK.
 • Przeprowadzono hospitacje zajęć wybranych nauczycieli akademickich przez Kierowników Katedr i przykładowych zajęć dydaktycznych dla nowo zatrudnionych pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu.
 • Nowo zatrudnieni pracownicy naukowo-dydaktyczni WEiSM wzięli udział w kolejnej edycji kursu doskonalenia zawodowego przygotowanego i zrealizowanego przez Studium Doskonalenia Dydaktyki Akademickim. Jego celem jest wypracowanie i rozwijanie umiejętności dydaktycznych u młodych nauczycieli akademickich.
 • Nauczyciele akademiccy Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych wzięli udział w seminarium metodologicznym nt. „Zasady przygotowania koncepcji pracy doktorskiej” zorganizowanym przez Studium Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej w dniach 14 i 28 marca 2019 r.
 • W badanym roku akademickim nauczyciele Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, zostali poddani badaniu opinii studentów na temat prowadzonych zajęć dydaktycznych. Ewaluacja przeprowadzona była drogą elektroniczną i objęto nią wszystkie zajęcia prowadzone na Wydziale. Średnia ocen utrzymała się na zbliżonym poziomie.
 • Na WEiSM w ramach podnoszenia jakości, opartej o zindywidualizowane kształcenie, kontynuowano ofertę Wydziałowej Indywidualnej Ścieżki Edukacyjnej (WISE) dla najlepszych studentów I i II stopnia studiów stacjonarnych. Kolejni nauczyciele akademiccy uczęszczali i ukończyli kurs, umożliwiający pracę ze studentami w tym projekcie.
 • Mając na względzie podnoszenie jakości prowadzonych zajęć 26 nauczycieli akademickich z WEISM kontynuowało udział w projekcie dydaktycznym UEK HUB. Uniwersytecki hub dydaktyczny i ukończyło go w czerwcu 2019 r.
 • Pracownicy WEiSM biorą udział w projekcie „Mistrzowie Dydaktyki”, którego celem jest podnoszenie umiejętności dydaktycznych i pogłębianie wiedzy o zindywidualizowanych metodach kształcenia, głównie tutoringu.W ramach podejmowanych działań WZdsJK przygotował uwagi i propozycję zmian w sprawozdaniu dotyczącym doskonalenia jakości kształcenia.
 • Podobnie jak w ubiegłym roku akademickim, monitorowano oraz pozyskiwano informacje dotyczące określonych obszarów zapewnienia jakości kształcenia przez podzespoły stworzone w ramach Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia. W analizie zostały one ujęte zbiorczo za rok akademicki 2018/2019.

 

Działania projakościowe w Instytucie Ekonomii

Rok akademicki 2019/2020 IE

 • Monitorowano liczebność grup studentów.
 • Śledzono i monitorowano zmiany wprowadzane w programach studiów oferowanych w ramach Instytutu Ekonomii, zwracając uwag na możliwości zwiększenia godzin z wiodących przedmiotów i likwidowanie w miarę potrzeby powtórzeń w treściach kształcenia.
 • Monitorowano jakość prac dyplomowych i ich recenzji na studiach I i II stopnia.
 • Gromadzono informacje dotyczące hospitacji przeprowadzonych w Instytucie.
 • Gromadzono informacje dotyczące rozwoju i podnoszenia umiejętności i kompetencji dydaktycznych wśród nauczycieli akademickich Instytutu Ekonomii.
 • Gromadzono informacje i monitorowano proces kształcenia po przejściu na zdalne nauczanie w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.
 • Przeprowadzono analizę złożonych dokumentów dotyczących utworzenia nowego kierunku Strategie Rozwoju Biznesu na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I i II stopnia,  przygotowano zalecenia, opracowano opinię, jak również rekomendacje.

Rok akademicki 2020/2021 IE

 • Monitorowano proces kształcenia prowadzony w całym roku akademickim z wykorzystaniem zdalnych metod i narzędzi komunikowania się.
 • Monitorowano programy kształcenia opracowane dla kierunków Ekonomii, Europeistyki i Międzynarodowych stosunków gospodarczych.
 • Monitorowanie przygotowanie i opracowanie 2 programów kształcenia na nowych kierunkach studiów Przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce (wraz z załącznikami) i Strategie rozwoju biznesu (wraz z wymaganymi załącznikami). Obydwa programy zostały opracowane dla I i II stopnia studiów (w przypadku pierwszego kierunku propozycja została przygotowana przez Katedrę Przedsiębiorczości i Innowacji i Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju, natomiast druga propozycja została przygotowana przez Katedrę Rozwoju Organizacji).
 • Monitorowano rozwijanie się form edukacji spersonalizowanej, w tym przede wszystkim tutoringu, głównie wśród chętnych studentów I stopnia studiów.
 • Gromadzono informacje na temat hospitacji zajęć dydaktycznych przeprowadzonych w Katedrach wchodzących w skład Instytutu Ekonomii. Zmodyfikowano dotychczas stosowaną procedurę hospitacji i dostosowano formularz do nowej struktury organizacyjnej UEK.
 • Na studiach I i II stopnia monitorowano jakość losowo wybranych prac dyplomowych, jak również przygotowania ich recenzji na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Podjęto działania w zakresie opracowania procedury monitorowania jakości prac dyplomowych, jak również ich recenzji. Przygotowano także formularz ułatwiający opracowanie opinii.
 • Monitorowano proces rozwoju i podnoszenia umiejętności i kompetencji dydaktycznych wśród nauczycieli akademickich Instytutu Ekonomii.
 • Na podstawie zgromadzonych informacji Identyfikowano problemy i trudności wskazywane przez nauczycieli akademickich, wynikające z kontynuowania procesu kształcenia w formie zdalnego nauczania.
 • Identyfikowano i gromadzono informacje na temat nowych metod oraz form dydaktycznych, które mogą być rozpowszechniane, jak również dobrych praktyk związanych z podnoszeniem jakości kształcenia.

 

Akty prawne zewnętrzne dot. jakości kształcenia:

 • Ustawa z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.
 • Ustawa z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2005, nr 164, poz. 1365 z późn. zm.
 • Ustawa z dn. 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, Dz. U., z 2016 r., poz. 64 z późn. zm.
 • Rozporządzenie MNiSW z dn. 27 września 2018 r. w sprawie studiów, Dz. U. z 2018 r., poz. 1861
 • Rozporządzenia MNiSW z dn. 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów, Dz. U, z 2016 r., poz. 1596
 • Rozporządzenia MNiSW z dn. 12 września 2018 r. w sprawie oceny programowej, Dz. U. z 2018 r., poz. 1787
 • Rozporządzenia MNiSW z dn. 20 września 2016 r. w sprawie ogólnych kryteriów oceny programowej,  U. z 2016 r., poz. 1529
 • Rozporządzenie MNiSW z dn. 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji, Dz. U. z 2018 r., poz 2218
 • Rozporządzenie MNiSW z dn. 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6-8, Dz. U. z 2016 r., 1594
 • Rozporządzenie MNiSW z dn. 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, Dz. U. z 2018 r., poz. 1818

 

Uchwały Senatu i Zarządzenia Rektora UEK dot. doskonalenia jakości kształcenia:

 • Uchwała Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr T.0022.85.2021 z dn. 29 listopada 2021 r. w sprawie Polityki Jakości Kształcenia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.67.2021 z dn. 11 października 2021 r. w sprawie przyjęcia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie;
 • Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.74.2021 z dn. 9 listopada 2021 r. w sprawie Funduszu Doskonałości Dydaktycznej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie;
 • Uchwała Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 21/2019 z dn. 15 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia efektów uczenia się dla kierunków studiów wyższych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie;
 • Uchwała Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 52/2019 z dn. 23 września 2019 r. w sprawie opracowywania programów studiów wyższych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie;
 • Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R-0201-40/2020 z dn. 8 czerwca 2020 r. w sprawie zasad dokonywania przez studentów i doktorantów oceny nauczycieli akademickich w zakresie wypełniania obowiązków związanych z kształceniem;
 • Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R-0201-81/2020 z dn. 2 grudnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R-0201-40/2020 z dn. 8 czerwca 2020 r. w sprawie zasad dokonywania przez studentów i doktorantów oceny nauczycieli akademickich w zakresie wypełniania obowiązków związanych z kształceniem.

Wybrane obowiązujące wcześniej uregulowania:

 • Uchwała Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 42/2015, z dn. 23 listopada 2015 r., sprawie przyjęcia Polityki jakości kształcenia;
 • Uchwała Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 22/2012, z dn. 17 września 2012 r., w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie;
 • Uchwała Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 28/2015 z dn. 22 czerwca 2015 r. zmieniająca Uchwałę Senatu nr 22/2012, z dn. 17 września 2012 r., w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie;
 • Uchwała Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 9/2012 z dn. 12 marca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów wyższych prowadzonych przez wydziały Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;
 • Uchwała Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 17/2017, z dn. 27 marca 2017 r., w sprawie wytycznych w zakresie tworzenia i prowadzenia kierunków studiów wyższych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie;
 • Uchwała Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 17/2019 z dn. 25 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 17/2017 z dn. 27 marca 2017 r. w sprawie wytycznych w zakresie tworzenia i prowadzenia kierunków studiów wyższych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie;