Ułatwienia dostępu

Katedra Handlu Zagranicznego

DSC 6308

Prof UEK, dr hab. Tomasz Rachwał

Edukacja:

2021 – stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna uzyskany na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2005 – stopień doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii, specjalność geografia ekonomiczna, uzyskany w Akademii Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) w Krakowie

2006 – studia podyplomowe kwalifikacyjne nauczycielskie „Przedsiębiorczość”, Akademia Pedagogiczna (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) w Krakowie

1998 r. – tytuł zawodowy magistra w zakresie geografii  (studia nauczycielskie) uzyskany w Instytucie Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej (obecnie Uniwersytetu Pedagogicznego) w Krakowie

 
Ważniejsze funkcje pełnione poza UEK:
 • Członek Krajowej Rady Przedsiębiorczości, organu doradczego Ministra Gospodarki (2013-2015)
 • Koordynator zespołu ekspertów ds. nowej podstawy programowej z przedsiębiorczości oraz ekspert w zespole ds. nowej podstawy programowej z geografii, powołany przez Ministra Edukacji Narodowej (2016-2018)
 • Członek Komisji ds. Oceny Podręczników Szkolnych Polskiej Akademii Umiejętności (PAU)
 • Członek Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej (od 2017 r.)
 • Wiceprzewodniczący (od 2016 r.) i sekretarz naukowy (1998-2016) Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego
 • Prorektor ds. kształcenia (2020-2021), dyrektor Instytutu Geografii (2008-2013, 2017-2020), kierownik Katedry/Zakładu Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej (2007-2022), członek Senatu (2016-2022) Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego ds. przedsiębiorczości (2014-2020), przewodniczący lub członek różnych komisji senackich, rektorskich, wydziałowych i instytutowych UP
 • Organizator i kierownik naukowy corocznych, międzynarodowych konferencji naukowych z geografii ekonomicznej oraz przedsiębiorczości (od 2004 r.)
Redakcje czasopism:
 • redaktor (associate editor) kwartalnika „Entrepreneurial Business and Economics Review” (EBER)
 • zastępca redaktora naczelnego – redaktor prowadzący (managing editor), wiceprzewodniczący Rady Redakcyjnej oraz redaktor naukowy tomów czasopisma „Przedsiębiorczość – Edukacja / Entrepreneurhip – Education”
 • zastępca redaktora naczelnego – redaktor prowadzący (managing editor), wiceprzewodniczący Rady Redakcyjnej oraz redaktor naukowy tomów kwartalnika „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego / Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society”
 • członek redakcji (Editorial Board) czasopisma “International Journal of Training and Development” (wyd. John Wiley & Sons)
 • członek redakcji (Editorial Board) czasopisma „Geographia Polonica”
 • członek redakcji czasopisma „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis – Studia Geographica”
 • redaktor naukowy – gościnny (guest editor) numeru specjalnego pt. „Entrepreneurship Education” czasopisma „Educational Sciences”
 
Działalność ekspercka i współpraca z biznesem:
 • ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej (obecnie Ministerstwa Edukacji i Nauki) ds. podstawy programowej, Ministerstwa Finansów ds. edukacji finansowej, Ministerstwa Gospodarki w zakresie rozwoju przedsiębiorczości
 • koordynator zespołu ekspertów Polskiego Towarzystwa Geograficznego opracowującego ekspertyzę dla Biura Analiz Sejmu RP nt. oceny skutków wdrożenia projektu ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”
 • współpracownik – ekspert różnych instytucji państwowych, m.in. NBP, ZUS, KNF w zakresie rozwijania postaw przedsiębiorczych i edukacji ekonomicznej społeczeństwa, głównie dzieci i młodzieży
 • współpracownik – ekspert różnych fundacji i stowarzyszeń, m.in. Fundacji Warszawski Instytut Bankowości, Fundacji Edukacja dla Społeczeństwa, Fundacji GPW, Fundacji Edukacji Rynku Kapitałowego, Fundacji Dzieci Pienin, Fundacji Wrota Edukacji – EduGate, Fundacji Edunet (Węgry), Krajowego i Małopolskiego Forum Przedsiębiorczości, w zakresie rozwijania postaw przedsiębiorczych i edukacji ekonomicznej społeczeństwa, głównie dzieci i młodzieży,
 • współpraca i ekspertyzy dla przedsiębiorstw, m.in.: Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo Doradcza A. Gawrońska s.j., Nowa Era sp z o. o., Traind’Up (UK) w zakresie edukacji ekonomicznej, w tym w ramach wieloletnich projektów współfinansowanych ze środków UE, m.in. „Krok w przedsiębiorczość” i „Jestem przedsiębiorczy” oraz dla PwC Polska (dla celów konkursu „Dobre praktyki zarządzania strategicznego rozwojem w Polsce”) i ZPC „Wawel” (w zakresie korzeni historycznych firmy)
 • opracowanie licznych innych ekspertyz oraz opinii z zakresu edukacji ekonomicznej, a także o zgodności programu merytorycznego olimpiad z podstawami programowymi kształcenia, dla różnych podmiotów
 • współpraca Kraków Convention Bureau oraz siecią KrakówNetwork w zakresie prac eksperckich związanych z promocją Krakowa jako miasta turystyki konferencyjno-kongresowej,
 • opracowanie licznych opinii i recenzji dla instytucji grantowych, m.in. Narodowego Centrum Nauki (NCN), Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz Czeskiej Agencji Grantowej [Grantová agentura České republiky]
 • prowadzenie własnego biznesu – przedsiębiorstwa usługowego-handlowego (1993-2002)

 

Projekty międzynarodowe i krajowe oraz granty badawcze:
 • kierownik i/lub wykonawca wielu projektów badawczych w ramach projektów badawczych uczelni (PBU), działalności statutowej i tzw. projektów badań własnych (UP, UEK)
 • kierownik zespołu polskiego i/lub wykonawca w wielu międzynarodowych projektach badawczych i edukacyjno-wdrożeniowych, współ-/finansowanych z różnych źródeł UE, m.in. Fit for Business: Developing Business Competencies in School (FIFOBI), 2009-2011; Retail Sector Competencies: Developing self and social competencies in vocational training for the retail sector (ReSeCo), 2011-2013; Common Goals – Common Ways, 2012-2015; Sustainable Entrepreneurship – A Game-Based Exploration for Lower Secondary Schools (SUSEN), 2014-2016; Reaching Lost Generation (RLG), 2014-2017; Retail Sector Competencies for All Teacher (ReCall), 2015-2017; Engagement & Beyond, 2017-2020; Innovating learning online environments: using business case studies in higher education (e3Cases), 2018-2021
 • koordynator merytoryczny i/lub wykonawca w wielu krajowych projektach edukacyjnych, m.in. „Krok w przedsiębiorczość”, „Jestem przedsiębiorczy”, „Poznaj swoje predyspozycje zawodowe”, „Kompetentny student – dobry pracownik”,
 
Staże zagraniczne:
 • Odbył staże badawczo-dydaktyczne oraz gościnne wykłady, m.in. w Uralskim Uniwersytecie Federalnym i Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym w Jekaterynburgu (Rosja) oraz Uniwersytecie Śląskim w Opavie – Szkole Biznesu w Karviná (Czechy).
 • W ramach kilkudniowych wyjazdów zagranicznych związanych z projektami międzynarodowymi, prezentował wyniki badań i/lub wdrożeń oraz uczestniczył w dyskusji, m.in. w ramach pobytów w Kolonii (Uniwersytet w Kolonii, Niemcy), Bergamo (Uniwersytet Bergamo, Włochy), Landau (Uniwersytet Koblenz-Landau, Niemcy), Budapeszcie (Węgry), Monachium (Niemcy), Rydze (Łotwa), Stirling, Londynie i Newcastle (Wielka Brytania), Evorze (Portugalia) i Antwerpii (Belgia).
 • Odbył także wyjazd studyjny do Szwajcarii (Swiss/Zurich Convention Bureau), w ramach projektu „Szwajcaria – miejsce spotkań”, organizowanego przez Kraków Convention Bureau w celu wymiany doświadczeń i poznania najlepszych praktyk organizacji kongresów i konferencji naukowych, gdzie prezentował doświadczenia w tym zakresie.
 
Stowarzyszenia naukowe:
 • członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (od 2022 r.)
 • członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego (od 1998 r.) – wiceprzewodniczący, a wcześniej sekretarz naukowy Komisji Geografii Przemysłu, przez jedną kadencję członek zarządu Oddziału Krakowskiego, członek Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej przy PTG;
 • członek Academy of International Business (AIB) od 2017 r.
 • członek komisji problemowej ds. kadr gospodarki przestrzennej w Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
 • członek Komisji ds. Oceny Podręczników Szkolnych PAU
 
Nagrody i wyróżnienia:
 • Medal Mikołaja Kopernika przyznany przez Związek Banków Polskich za zasługi dla rozwoju sektora bankowego z związku z działaniami na rzecz edukacji ekonomicznej (2023)
  Srebrny Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP za działalność na rzecz państwa polskiego i społeczeństwa w zakresie nauki i edukacji (2019, wręczenie 2021)

 • nagroda Rektora UP w Krakowie za działalność naukową – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego (2021)

 • Złota Odznaka Polskiego Towarzystwa Geograficznego (2020) oraz Medal 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego (2018), za wkład w rozwój polskiej geografii i Towarzystwa
 • nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (zespołowa pierwszego stopnia) za działalność organizacyjną związaną z powstaniem i rozwojem czasopisma naukowego „Entrepreneurial Business and Economics Reviews” (2016)
 • dyplomy uznania przyznane przez Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatianum w Krakowie za wieloletnią współpracę i wkład w rozwój czasopism naukowych wydawanych przez te jednostki (2016)
 • dyplom uznania nadany przez wicepremiera – ministra gospodarki za działalność w ramach prac Krajowej Rady Przedsiębiorczości (2015)
 • otrzymanie honorowego tytułu „Ambasadora Kongresów Polskich” w uznaniu działań, które przyczyniły się do promocji Polski jako miejsca organizacji kongresów i konferencji (2014)
 • Brązowy Medal za Długoletnią Służbę, odznaczenie nadane decyzją Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie państwa (2014)
 • nagrody Rektora UP w Krakowie za całokształt dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego (2009) oraz działalność organizacyjną (2010, 2011, 2012, 2013)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2008) za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania
 • nagroda Rektora AP (obecnie UP) za wyróżnioną rozprawę doktorską (2006)
 
Autorstwo podręczników:

Jest autorem lub współautorem licznych podręczników, m.in.

 • współautor pakietu do nauczania podstaw przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjal-nych, tj. program nauczania, podręcznika, zeszytu ćwiczeń, multimedialnej płyty CD dla ucznia, scenariuszy zajęć edukacyjnych i poradnika metodycznego wraz z płytą CD dla nauczycieli oraz autor jedynego na rynku słownika „podstaw przedsiębiorczości”, współautor pakietu do nauczania przedsiębiorczości, zgodnego z podstawą programową z 2012 r., współautorstwo podręcznika i zeszytu ćwiczeń do nauczania przedsiębiorczości w szkołach ponadpodstawowych, zgodnie z nową podstawą programową z 2018 r. (wyd. Nowa Era),
 • autor lub współautor podręczników do geografii do szkoły podstawowej dla kl. 5, 6, 7, 8 oraz dla kl. 2 i 4 liceum i technikum w zakresie podstawowym i rozszerzonym (wyd. Nowa Era),
 • współautor map gospodarczych do Atlasu Encyklopedii Geograficznej Świata (wyd. Opres),
 • współautorstwo podręcznika akademickiego do ćwiczeń z geografii gospodarczej (WN Bogucki);
 • współautor podręcznika dla młodzieży „Biznes plan krok po kroku” (wyd. Nowa Era).
 
Zainteresowania naukowe:

przedsiębiorczość międzynarodowa, biznes międzynarodowy, internacjonalizacja i restrukturyzacja przedsiębiorstw, przemiany strukturalne przemysłu Polski i innych krajów europejskich, transformacja sektorów przemysłu i usług (ze szczególnym uwzględnieniem usług transportowych i turystycznych), handel zagraniczny (ze szczególnym uwzględnieniem eksportu Polski jako wyrazu konkurencyjności przemysłu w otoczeniu międzynarodowym), gospodarka przestrzenna (w zakresie rozwoju regionalnego i lokalnego), rozwijanie kompetencji przedsiębiorczych młodzieży (w tym kompetencji interpersonalnych i biznesowych), edukacja w zakresie przedsiębiorczości na różnych poziomach

 
Prowadzone przedmioty:
 • Eurobiznes
 • Leadership and entrepreneurial skills
 • Międzynarodowy transport i spedycja
 • Negocjacje w handlu zagranicznym
 • Negocjacje w biznesie
 
Osiągnięcia naukowe:
 
Witryna internetowa:

www.tomaszrachwal.pl

 
Portale naukowe: