Accessibility Tools

Department of International Trade

DSC 5281 N — Kopia

Prof. dr hab. Krzysztof Wach

Head of Department

Kierownik Katedry Handlu Zagranicznego od 1 września 2016 r. Pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie od 1 października 2001 r., kiedy to został zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Przedsiębiorczości i Innowacji, następnie adiunkta (2007-2013) oraz profesora nadzwyczajnego (2014-2016). Obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Handlu Zagranicznego, w której pracuje od 2 maja 2016 r.

 
Edukacja:

Tytuł zawodowy magistra w zakresie handlu zagranicznego uzyskał w 2001 r. (marketing międzynarodowy). Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu uzyskał w 2006 r. (przedsiębiorczość strategiczna), a stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii w 2013 r. (przedsiębiorczość międzynarodowa). W 2014 r. mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego UEK. W 2020 roku decyzją Prezydenta RP uzyskał tytuł profesorski.

 

Funkcje pełnione na UEK:
 • Kierownik Katedry Handlu Zagranicznego od 1 września 2016 r.
 • Kierownik Centrum Przedsiębiorczości Strategicznej i Międzynarodowej od 2014 r.
 • Członek Senackiej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą, od 2008 – nadal
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Rozwoju Kadry Naukowej, od 2012 – nadal
 • Zastępca Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich, od 2016 – nadal
 • Członek Rady Centrum Językowego, od 2016 – nadal
 • Członek Rady Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, od 2008 – nadal
 • Członek Senackiej Komisji ds. Dydaktyki, 2014-2016
 • Członek Wydziałowego Zespołu Programowo-Dydaktycznego ds. kierunku MSG, od 2016 – nadal
 • Uczelniany koordynator sieci CEEPUS no. CIII-SK-0044-08 w latach 2013-2016
 
Funkcje poza UEK:

 

Redakcje czasopism:

 

Działalność ekspercka i współpraca z biznesem:
 • W latach 2012-2017 pełnił funkcję krajowego eksperta OECD oraz eksperta Komisji Europejskiej ds. przedsiębiorczości.
 • Dyrektor Instytutu Wspierania Przedsiębiorczości w Krakowie w latach 2003-2005.
 • Ekspert ds. weryfikacji planów rozwoju w ramach projektu “Instrument Szybkiego Reagowania” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w latach 2013-2014
 • Ekspert/Doradca w zakresie opracowywania biznesplanów przez osoby planujące uruchomienie działalności gospodarczej na zlecenie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – Oddział Okręgowy w Krakowie w latach 2009-2010
Projekty międzynarodowe i granty badawcze:

Jest uczestnikiem międzynarodowych projektów edukacyjnych i badawczych (m.in. Jean Monnet, Atlantis, International Visegrad Fund, Central European Initiative). Kierownik i wykonawca (w tym główny) grantów badawczych (OPUS 4, OPUS 6).

Profesor wizytujący:
Staże zagraniczne:

Odbył staże badawcze, dydaktyczne oraz gościnne wykłady m.in. w Grand Valley State University (Grand Rapids, USA), Roosevelt University – Heller College of Business (Chicago, USA), University of Detroit Mercy – College of Business Administration (Detroit, USA), Loyola University Chicago – Quinlan School of Business (Chicago, USA), Northumbria University – Newcastle Business School (Newcastle, UK), Univercity College London – Department of Management Science and Innovation (UK), Universidad Politécnica de Cartagena – Facultad de Ciencias de la Empresa (Kartagena, Hiszpania), Fachhochschule Joanneum – Institute of International Management (Graz, Austria), University of Zagreb – Faculty of Economics and Business (Chorwacja), Shanghai Lixin University of Accounting and Finance (Chiny).

Stowarzyszenia naukowe:
 
Nagrody i wyróżnienia:

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę – 2012; Nagr. Rektora UEK ind. I st. za osiągnięcia w dz. naukowej – 2017, 2016, 2015, 2011, 2009, 2008, 2007; Nagr. Rektora UEK zesp. I st. za osiągnięcia w dz. naukowej – 2017, Nagr. Rektora UEK zesp. II st. za osiągnięcia w dz. naukowej – 2015, 2014, 2012, 2011, 2009; Nagr. Rektora UEK ind. II st. za osiągnięcia w dz. dydaktycznej – 2013; Nagr. Rektora UEK ind. II st. za osiągnięcia w dz. naukowej – 2012; Nagr. Rektora UEK ind. III st. za osiągnięcia w dz. dydaktycznej – 2011; Nagr. Rektora UEK ind. III st. za osiągnięcia w dz. organizacyjnej – 2011; Nagr. Rektora UEK ind. II st. za osiągnięcia w dz. organizacyjnej – 2010, 2008; Nagr. Rektora UEK zesp. I st. za osiągnięcia w dz. naukowej – 2010; Nagr. Dziekana Wydz. Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie za działalność organizacyjną – 2010; Nagr. Rektora UEK zesp. II st. za osiągnięcia w dz. dydaktycznej – 2009; Nagr. Rektora AE w Krakowie ind. II st. za osiągnięcia w dz. naukowej – 2005, 2004; Nagr. Rektora AE w Krakowie ind. III st. za osiągnięcia w dz. naukowej

 
Zainteresowania naukowe:

przedsiębiorczość międzynarodowa, biznes międzynarodowy, internacjonalizacja przedsiębiorstw, marketing międzynarodowy, strategie umiędzynarodowienia, procesy europeizacji.

 
Prowadzone przedmioty:
 • Przedsiębiorczość międzynarodowa (pol.) | International entrepreneurship (ang.)
 • Strategie internacjonalizacji przedsiębiorstw (po.) | International business strategy (ang.)
 • Doctoral Writing and Research Design
 • Research Methods in Entrepreneurship
 • Current Research in International Business
 • Entrepreneurship and New Venture Planning
 
Osiągnięcia naukowe:
 
Witryna internetowa:

www.wach.uek.krakow.pl

 
Portale naukowe: